Πρατήριο-Υποαντιπροσωπεία

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 194/1995 (19950606-102Α)
102/A/06.06.95
Χονδρική πώληση φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/25/EOK
Ν. 328/1976 (19760529-128Α)
128/A/29.05.1976
Περί τροποποιήσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας