Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4624 (Α20190829-137)
137/Α/29.08.2019
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις
Αριθμ. απόφ. 65/2018 (Β20190510-1622)
1622/Β/10.05.2019
Κατάλογος με τα είδη των πράξεων πεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ
Νόμος Υπ’ Αριθ. 4286 (Α20140919-194)
194/Α/19.09.2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις

N.2623/1998

(Α19980625-139)
139/A/25.6.1998
Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 11)

N.2472/1997

(Α19970410-50)
50/A/10.4.1997
Προστασία του Aτόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσ. Χαρακτήρα (Οδηγία 95/46 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου

Οδηγία 1995/46

(L19951123-281)
L/281/23.11.1995
Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών