Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74A)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 16. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρο 17. Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

Άρθρο 18. 

Άρθρο 19. Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 20.

Ν. 3899/2010 (20101217-212A)
212 /Α/17.12.2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Ν. 3871/2010 (20100817-141A)
141/A/17.08.2010
Δημοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη – Άρθρο 51
Ν. 3863/2010 (20100715-115A)
115/Α/15.07.2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις
Ν. 3846/2010 (20100511-66A)
66/Α/11.05.2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
Ν. 3845/2010 (20100506-65A)
65/Α/06.05.2010
Μέτρα για την εφαρμογή μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Π.Δ. 240/2006 (20061114-252B)
252/Β/14.11.2006
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων (Άρθρο 4, παρ. 1, περ. γ΄)
Ν. 3227/2004 (20040209-31Α)
31/Α/09.02.2004
Μέτρα κατά της ανεργίας, εργασιακά, ΟΕΚ, Εργατ. Εστία, Οργανωτικά Υπ. Εργασίας και άλλες διατάξεις
Ν. 3144/2003 (20030508-111Α)
111/Α/08.05.2003
Εργασιακά-Ασφαλιστικά-Ανήλικοι-Άδεια κανονική-ΕΣΣΕ- Προστασία δεδομένων εργαζομένων
Π.Δ. 16/1996 (19960118-10Α)
10/A/18.01.1996
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας εργαζομένων σύμφωνα με οδηγία EOK 89/654
Π.Δ. 17/1996 (19960118-11Α)
11/A/18.01.1996
Μέτρα για βελτίωση ασφάλειας & υγείας εργαζομένων σύμφωνα
με οδηγίες άλλες EOK
Π.Δ.156/1994 (19940705-102Α)
102/A/05.07.1994
Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για άλλους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας
Ν. 1876/1990 (19900308-27Β)
27/Β/08.03.1990
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
Ν. 1568/1985 (19851018-177Α)
177/Α/18.10.1985
Υγιεινή-Ασφάλεια εργαζομένων