Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Πρωτ: 47972 (Ε20210707)
Εγκύκλιος ΥΥ
Xορήγηση αδειών Μέρους ΙΙΙ, άρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α΄101) για την προστασία της οικογένειας
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4808 (Α20210619-101)
101/Α/19.06.2021
Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
Αριθμ. 18743 (Β20210423-1661)
1661/Β/23.04.2021
Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2021, σε άλλη εργάσιμη ημέρα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4764 (Α20201223-1256)
256/Α/23.12.2020
Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 71. Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 96. Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)

Άρθρο 103. Κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση προσωπικού του δημοσίου στον e-ΕΦΚΑ για την ολοκλήρωση απονομής των συντάξεων – Προσθήκη παρ. 11 άρθρου 21 του ν. 4354/2015

Άρθρο 112. Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635 (Α20191030-168)
168/Α/30.10.2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 53. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 54. Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών

Άρθρο 55. Συρροή συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 56. Επέκταση συλλογικών ρυθμίσεων

Άρθρο 57. Επίλυση συλλογικών διαφορών με διαιτησία

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Α20190809-134)
139/Α/09.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 117. Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Α20170519-74)
74/Α/19.05.2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 16. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Άρθρο 17. Έλεγχος ομαδικών απολύσεων

Άρθρο 18.

Άρθρο 19. Συνδικαλιστικές άδειες

Άρθρο 20.

Ν. 3899/2010 (Α20101217-212)
212 /Α/17.12.2010
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Ν. 3871/2010 (Α20100817-141)
141/A/17.08.2010
Δημοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη – Άρθρο 51
Ν. 3863/2010 (Α20100715-115)
115/Α/15.07.2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις
Ν. 3846/2010 (Α20100511-66)
66/Α/11.05.2010
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
Ν. 3845/2010 (Α20100506-65)
65/Α/06.05.2010
Μέτρα για την εφαρμογή μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας
Π.Δ. 240/2006 (Β20061114-252)
252/Β/14.11.2006
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων (Άρθρο 4, παρ. 1, περ. γ΄)
Ν. 3227/2004 (Α20040209-31)
31/Α/09.02.2004
Μέτρα κατά της ανεργίας, εργασιακά, ΟΕΚ, Εργατ. Εστία, Οργανωτικά Υπ. Εργασίας και άλλες διατάξεις
Ν. 3144/2003 (Α20030508-111)
111/Α/08.05.2003
Εργασιακά-Ασφαλιστικά-Ανήλικοι-Άδεια κανονική-ΕΣΣΕ- Προστασία δεδομένων εργαζομένων
Π.Δ. 16/1996 (Α19960118-10)
10/A/18.01.1996
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας εργαζομένων σύμφωνα με οδηγία EOK 89/654
Π.Δ. 17/1996 (Α19960118-11)
11/A/18.01.1996
Μέτρα για βελτίωση ασφάλειας & υγείας εργαζομένων σύμφωνα
με οδηγίες άλλες EOK
Π.Δ.156/1994 (Α19940705-102)
102/A/05.07.1994
Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για άλλους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας
Ν. 1876/1990 (Β19900308-27)
27/Β/08.03.1990
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις
Ν. 1568/1985 (Α19851018-177)
177/Α/18.10.1985
Υγιεινή-Ασφάλεια εργαζομένων