Συμπληρώματα διατροφής-Τρόφιμα για δίαιτες

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ Υ1/ΓΠ 127962/2004 (20040227-395Β)
395/Β/27.02.04
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 2002/46 σχετικά με συμπληρώματα διατροφής
ΥΑ Υ6α/1163/2000 (20000616-748Β)
748/Β/16.06.00
Καθορισμός ύψους τελών ( άρθρο 48 ) για συμπληρώματα διατροφής
ΥΑ 5497/1998 (19980313-250Β)
250/Β/13.03.98
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 96/8/ΕΚ «σχετικά με τα τρόφιμα για δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους»
ΥΑ Υ6/10170/1995 (19951113-935Β)
935/Β/13.11.95
Τροποποίηση ΥΑ 5961/16.6.94 – Κυκλοφορία συμπληρωμάτων διατροφής
Ν.Δ. 96/1973 (19730808-172Α)
172/A/08.08.73
Περί εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών & καλλυντικών προϊόντων