Ταινία γνησιότητας – EMVO – HEMVO

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 4438 (Β2014.0923-2528)
2528/Β/23.09.2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6311/2014 (Β΄390) κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ. 18243 (Β20130405-799)
799/Β/05.04.2013
Ηλεκτρονική υποβολή Στοιχείων Ταινίας Γνησιότητας Φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.58697
(Β20120611-1829)
1829/Β/11.06.2012
Έγκριση τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών των ετικετών γνησιότητας των φαρμάκων του ΕΟΦ
Υπουργικές Αποφάσεις Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148, Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149, Αριθμ. ΓΥ 24α, Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151, Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154, Αριθμ. Υ4α/οικ.Γ.Υ.155 (Β20120301-545)
545/Β/01.03.2012
Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία, Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων, Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
Ν. 3984/2011 (Α20110627-150)
150/Α/27.06.2011
Άρθρο 71 παρ. 6 – Ταινίες γνησιότητας
Ν. 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγεία (Άρθρο 63)
ΔΥΓ3α/ΓΠ35436/2009 (Β20090416-717)
717/Β/16.04.2009
Τεχνικές προδιαγραφές ετικέτας γνησιότητας Ε.Ο.Φ.
ΔΥΓ3α/Γ.Π. 144534/2008 (Β20081201-2426)
2426/Β/01.12.2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση YA 10067/1989 σχετικής με ταινία γνησιότητας
ΔΥΓ3α/145263/2007 (Β20080331-556)
556/Β/31.03.2008
Τροποποίηση συμπλήρωση Υ.Α ΔΥΓ3α ΓΠ 71525/2005 σχετικά με ταινία γνησιότητας
ΔΥΓ3α/Γ.Π.2124/2006 (Β20060209-150)
150/Β/09.02.2006
Τροποποίηση ρύθμισης για ταινία γνησιότητας
ΔΥΓ3α/ΓΠ 71525/2005 (Β20050926-1342)
1342/Β/26.09.2005
Τροποποίηση απόφασης Α6Α/1826/28.2.89 και Α6/10067/89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων
ΔΥΓ3/ΓΠ71349/2004 (Β20040804-1202)
1202/Β/04.08.2004
Τροποποίηση απόφασης Α6α/1826/28.2.1989 σχετικά με την ταινία γνησιότητας φαρμακευτικών προϊόντων
YA Y6/10841/1993 (Β19931006-784)
784/B/06.10.1993
Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Y.A. σχετικά με την ταινία γνησιότητας
YA 7465/δις/1993 (Β19930816-624)
624/B/16.08.1993
Τροποποίηση & συμπλήρωση της Y.A. A6A/1826/28.2.89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων
YA 7465/1993 (Β19930701-482)
482/B/01.07.1993
Συμπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης A6α/10067/89 σχετικά με την ταινία γνησιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων
YA A6/A/1826/ 28.2.1989 (Β19890310-178)
178/Β/10.03.1989
Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση αποφάσεων για την ταινία γνησιότητας φαρμακευτικών προϊόντων