Θέματα Συνταγογράφησης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4693

 

(20200617-116Α)
116/Α/17.06.2020
Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 10. Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών

Αριθμ. Δ3(α)77621

 

(20181028-4778Β)
4778/B/28.10.2018
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ.3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44491

(20180508-1577Β)
1577/Β/08.05.2018
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ Γ.Π.οικ.38231/17-05-2018 Απόφασης, «Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (20170519-74Β)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 93. Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Γ3γ/40426 (20160718-2221Β)
2221/Β/18.07.2016
Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων
Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180 (20160112-28Β)
28/Β/12.01.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21−12−2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας
Αριθμ. Γ3γ/οικ.98494 (20151222-2816Β)
2816/Β/22.12.2015
Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων
Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ5:34043 (201550611-1117Β)
1117/Β/11.06.2015
Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων», που αφορά στον καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων
Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ3γ/29479 &Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. Γ3γ/28034 (20150603-1021Β)
1021/Β/03.06.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 90168/30−9−2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2543/10−10−2013) «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».Τροποποίηση της με αριθ. Υ9 οικ.70521/18−8−14 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Υπουργικής Απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015) Υπουργική Απόφαση
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 219 (20150122-137Β)
137/Β/22.01.2015
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3567/19−1−2015 (Β΄ 79) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών −τριών»
Yπουργική Aπόφαση με αριθμ. Οικ. Αποφ. Γ4α/Γ.Π.3567 (20150119-79Β)
79/B/19.01.2015
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.113385 (20150114-35Β)
35/B/14.01.2015
Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18−8−14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» Υπουργικής Απόφασης
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5/οικ. 6931 (20141231-3676Β)
3676/Β/31.12.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει
Νόμος Αριθμ. 4316 (20141224-270Α)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 45. Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης

Άρθρο 46. Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου

Υπουργική Απόφαση 62494 (20140716-1920Β)
1920/B/16.07.2014
Καθορισμός Ορίων Συνταγογράφησης Φαρμάκων
  Υπουργική Απόφαση Υ9/οικ.53768 (20140701-1796Β)
1796/Β/01.07.2014
Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων
  Υπουργική Απόφαση 49516 (20140606-1511Β)
1511/Β/06.06.2014
Διατάξεις συνταγογράφησης και αποζημίωσης ογκολογικών φαρμάκων
  Νόμος Υπ’αριθμ. 4262 (20140510-114Α)
114/Α/10.05.2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
  Υπουργική Απόφαση οικ.15942 (20140509-1186Β)
1186/Β/09.05.2014
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων
  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 5239 (20140311-595Β)
595/B/11.03.2014
Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449 (20140207-256Β)
256/Β/07.02.2014
 Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014 «Ρύθμιση θεμάτων  Τιμολόγησης Φαρμάκων»