Θέματα Συνταγογράφησης (offlabel, INN)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 (Α20210630-110)
110/Α/30.06.2021
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 5. Ηλεκτρονικό Αρχείο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – ΒΙ – Αντικατάσταση του άρθρου 13Α του ν. 3370/2005

Άρθρο 70. Διατάξεις ελέγχου συνταγογράφησης Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 93 του ν. 4472/2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 (Α20210201-16)
16/A/01.02.2021
Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 9. Συνταγογράφηση ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) από πιστοποιημένους ιατρούς

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4715 (Α20200801-149)
149/A/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4693

 

(Α20200617-116)
116/Α/17.06.2020
Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 10. Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών

Αριθμ. Δ3(α)77621

 

(Β20181028-4778)
4778/B/28.10.2018
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. οικ.3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης
Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ. 33003

 

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 44491

(Β20180508-1577)
1577/Β/08.05.2018
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

 

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. ΕΑΛΕ Γ.Π.οικ.38231/17-05-2018 Απόφασης, «Κατάλογος γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικού Οργανισμού Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 (Β20170519-74)

74/Α/19.05.2017

Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 93. Έλεγχος συνταγογράφησης από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Γ3γ/40426 (Β20160718-2221)
2221/Β/18.07.2016
Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων
Αριθμ. Γ3γ/οικ. 2180 (Β20160112-28)
28/Β/12.01.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ3γ/οικ.98494/21−12−2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας
Αριθμ. Γ3γ/οικ.98494 (Β20151222-2816)
2816/Β/22.12.2015
Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων
Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ5:34043 (Β20150611-1117)
1117/Β/11.06.2015
Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 53768/ΦΕΚ 1796/Β΄/2014 υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων», που αφορά στον καθορισμό ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων
Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ3γ/29479 &Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. Γ3γ/28034 (Β20150603-1021)
1021/Β/03.06.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 90168/30−9−2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2543/10−10−2013) «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».Τροποποίηση της με αριθ. Υ9 οικ.70521/18−8−14 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Υπουργικής Απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015) Υπουργική Απόφαση
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 219 (Β20150122-137)
137/Β/22.01.2015
Κατάργηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3567/19−1−2015 (Β΄ 79) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας με τίτλο «Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών −τριών»
Yπουργική Aπόφαση με αριθμ. Οικ. Αποφ. Γ4α/Γ.Π.3567 (Β20150119-79)
79/B/19.01.2015
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Νοσηλευτών – τριών
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.113385 (Β20150114-35)
35/B/14.01.2015
Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18−8−14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» Υπουργικής Απόφασης
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ5/οικ. 6931 (Β20141231-3676)
3676/Β/31.12.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει
Νόμος Αριθμ. 4316 (Α20141224-270)
270/Α/24.12.2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 45. Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης

Άρθρο 46. Επιβολή κυρώσεων σε φαρμακοποιούς σε περίπτωση μη χορήγησης φθηνότερου φαρμάκου

Άρθρο 47. Κάλυψη φαρμάκων εκτός ενδείξεων

Υπουργική Απόφαση 62494 (Β20140716-1920)
1920/B/16.07.2014
Καθορισμός Ορίων Συνταγογράφησης Φαρμάκων
  Υπουργική Απόφαση Υ9/οικ.53768 (Β20140701-1796)
1796/Β/01.07.2014
Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και καθορισμός ορίου δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων
  Υπουργική Απόφαση 49516 (Β20140606-1511)
1511/Β/06.06.2014
Διατάξεις συνταγογράφησης και αποζημίωσης ογκολογικών φαρμάκων
  Νόμος Υπ’αριθμ. 4262 (Α20140510-114)
114/Α/10.05.2014
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
  Υπουργική Απόφαση οικ.15942 (Β20140509-1186)
1186/Β/09.05.2014
Καθορισμός ορίων συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων
  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 5239 (Β20140311-595)
595/B/11.03.2014
Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449 (Β20140207-256)
256/Β/07.02.2014
 Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014 «Ρύθμιση θεμάτων  Τιμολόγησης Φαρμάκων»
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΕΜΠ4 (Β20121118-3057)
3057/Β/18.11.2012
Μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης ιατρών για τη συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας και εξαιρέσεις από το σύστημα συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας

 

Εξαιρέσεις άρθρου 4

Νόμος 4093 (Α20121112-222)
222/Α/12.11.2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016(Βλ. παρ. ΙΒ2, σημ. 11, σελ. 92)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/
οικ 33013 & Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/
οικ.33239
(Β20120330-983)
983/Β/30.03.2012
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων & Συνταγογράφηση με δραστική – Τροποποίηση της ΔΥΓ3(α)/ οικ.ΓΥ/149/12 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 545 Β/1−3−2012)
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (Α20120301-41)
41/Α/01.03.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 10-26