Θεσμικά

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 (A20210630-110)
110/Α/30.06.2021
Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 8. Σύσταση και έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης – Αντικατάσταση του άρθρου 247 του ν. 4512/2018

Άρθρο 9. Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης -Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 4512/2018

Αριθμ. απόφ. 550/765/22-4-2021 20210514-2005)
2005/Β/14.05.2021
Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 20210201-16)
16/A/01.02.2021
Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 37. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση των περ. β’ και δ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 69310 (Β20201110-4949)
4949/Β/10.11.2020
Καθορισμός σύνθεσης και τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Αριθμ. οικ. 6677 (Β20201030-4792)
4792/Β/30.10.2020
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ:577978 (ΥΟΔΔ20201007-836)
836/ΥΟΔΔ/07.10.2020
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Κεφάλαιο Β. Ρυθμίσεις για τον ΕΟΠΥΥ

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.46925
&
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 46910
(ΥΟΔΔ20200730-563)
563/ΥΟΔΔ/30.07.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 77348/5-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 957/ΑΔΑ: 62Τ2465ΦΥΟ-ΕΕΠ) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με τον διορισμό νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)&

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 76792/1-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 919) απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με την συγκρότηση και τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.:38281 (ΥΟΔΔ20200624-459)
459/ΥΟΔΔ/24.06.2020
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/25.2.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 139, ΑΔΑ: Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ)
Αριθμ. Δ1/6276/2081 (ΥΟΔΔ20200618-446)
446/ΥΟΔΔ/18.06.2020
Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής – Δυτική με έδρα την Αθήνα του e-ΕΦΚΑ (τ.ΟΑΕΕ Δυτικής Αττικής)
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4693 (Α20200617-116)
116/Α/17.06.2020
Κύρωση της από 21.5.2020 τροποποίησης της από 3.6.2019 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το έργο V της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 10. Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών

Αριθμ. 60046 (ΥΟΔΔ20200617-444)
444/ΥΟΔΔ/17.06.2020
Συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών, α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αρ. 4577/ 07.02.2020 (Β’ 380) κοινής υπουργικής απόφασης
Αριθμ. 39305/15-04-2020 (Β20200424-1581)
1581/Β/24.04.2020
Σύσταση Επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ. 4577/07.02.2020 (Β’80) κοινής υπουργικής απόφασης
Αριθμ. Δ3(α)/14549 (Β20200415-1395)
1395/Β/15.04.2020
Τροποποίηση του άρθρου 15 της με αριθμ. οικ. 3457/14-1-2014 (Β’ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την με αριθμ. Γ5(α)/οικ.42052/2017 (Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ.58586/2018 (Β΄ 3189) και την Δ3(α)92015/2018 (Β΄ 6222)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ.27246 (ΥΟΔΔ20200504-337)
337/ΥΟΔΔ/04.05.2020
Τροποποίηση (5η) της Α1β/Γ.Π.οικ: 1105/09.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΦΓ465ΦΥΟ- Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 20923 (ΥΟΔΔ20200402-238) 238/ΥΟΔΔ/02.04.2020 Τροποποίηση (4η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΓ465ΦΥΟ- Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 20673 (ΥΟΔΔ20200326-224) 224/ΥΟΔΔ/26.03.2020 Συγκρότηση – Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. – ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε.»
Αριθμ. A1β/Γ.Π. οικ.16771

Αριθμ. A1α/οικ. 17148

8

(ΥΟΔΔ20200317-196) 196/ΥΟΔΔ/17.03.2020 2η Τροποποίηση της A1β/Γ.Π.: οικ.48052/21.06.2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιoλόγησης)»

Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12538 (ΥΟΔΔ20200226-77) 139/ΥΟΔΔ/26.02.2020 Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)
Αριθμ.: Α1β/Γ.Π.οικ.8794 (ΥΟΔΔ20200203-77) 77/ΥΟΔΔ/03.02.2020 Τροποποίηση (3η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΦΓ465ΦΥΟ-Μ7Ε) απόφασης, με θέμα:Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
A1β/Γ.Π. οικ.:6353 (ΥΟΔΔ20200203-77) 77/ΥΟΔΔ/03.02.2020 Τροποποίηση (4n) της Α1β/Γ.Π.οικ.:65803/04.09.2018 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών»
Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ: 4887 (ΥΟΔΔ20200130-58) 58/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020 Τροποποίηση (2η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/14) απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)»
Αριθμ. A1β/Γ.Π. οικ.: 5238 (ΥΟΔΔ20200130-57)
57/Υ.Ο.Δ.Δ./30.01.2020
Τροποποίηση (3η) της Α1β/Γ.Π.οικ.: 65803/04.09.2018 απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία Μητρώων ασθενών
Αριθμ.:A1β/Γ.Π.οικ: 1105 (ΥΟΔΔ20200113-14) 14/ΥΟΔΔ/13.01.2020 Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.91169 (ΥΟΔΔ20191224-1124) 1124/Υ.Ο.Δ.Δ./31.21.2019 1η Τροποποίηση της Α1β/Γ.Π.84435/04-12-2019 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»
Αριθμ. Γ4β/οικ.77348 (ΥΟΔΔ20191311-957)
957/ΥΟΔΔ/13.11.2019
Παύση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και Διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (Α20191016-161)
161/Α/16.10.2019
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 1-15. 

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.67585 (ΥΟΔΔ20190927-792)
792/Υ.Ο.Δ.Δ./27.09.2019
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865/31.8.2017 (ΦΕΚ 425/ΥΟΔΔ/31.8.2017, Α.Δ.Α.: 7ΗΦΗ465ΦΥΟΙΛΡ) απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81 (Α20190708-119)
119/Α/08.07.2019
Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
Αριθμ. A1β/Γ.Π.: 72326 (ΥΟΔΔ20181022-611)
611/ΥΟΔΔ/22.10.2018
Τροποποίηση (1η) της 59383/18-09-2017 απόφασης, με θέμα: Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες
Αριθμ. οικ. 63025 (Β20180823-3585)
3585/B/23.08.2018
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: οικ. 48052 (ΥΟΔΔ20180626-365)
365/Υ.Ο.Δ.Δ./26.06.2018
Συγκρότηση και Ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης)
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 41532 (ΥΟΔΔ20180607-324)
324/ΥΟΔΔ/07.06.2018
Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884 (ΥΟΔΔ20180517-280)
280/ΥΟΔΔ/17.05.2018
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 (Α20171009-148)
148/Α/09.10.2017
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 121 (ΥΟΔΔ20161114-613)
613/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ. 12298/ 16-02 2016 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα τον «Ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Αριθ. Υ162 (Β20160907-2849)
2849/Β/07.09.2016
Σύσταση διυπουργικής επιτροπής για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας
Αριθμ. Α1α/8146 (ΥΟΔΔ20160217-81)
81/ΥΟΔΔ/17.02.2016
Ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 (Α20160215-18)
18/Α/15.02.2016
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει:

Άρθρο 25. Διατήρηση Διεύθυνσης Ψυχικής υγείας (Υπ. Υγείας)

Αριθ. οικ. 239 (Β20160118-35)
35/Β/18.01.2016
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:659 (ΥΟΔΔ20160111-06)
06/ΥΟΔΔ/11.01.2016
Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88620/10−10−2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13−10−2014, Α.Δ.Α: ΩΔΣ5Θ−04Γ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό  Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.: 97940 (ΥΟΔΔ20160111-04)
04/ΥΟΔΔ/11.01.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.48922/6−6−2014 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/ 06−06−2014, Α.Δ.Α.: ΒΜ0ΕΘ−Ν9Κ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Αριθμ. Α2β/Γ.Π. 36616 (ΥΟΔΔ20151214-911)
911/ΥΟΔΔ/14.12.2015
Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και διορισμός νέου Προέδρου
Πράξη 42 της 27−11−2015 (ΥΟΔΔ20151127-869)
869/ΥΟΔΔ/27.11.2015
Διορισμός του Διονυσίου − Χαράλαμπου Καλαματιανού, ως Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ − ΕΤΑΜ)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 80058 (ΥΟΔΔ20151130-875)
875/ΥΟΔΔ/30.11.2015
Συγκρότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Υπουργείου Υγείας
Αριθμ. Α5(δ)/Γ.Π.οικ. 85140 (Β20151117-2470)
2470/Β/17.11.2015
Σύνθεση, ορισμός, συγκρότηση, κανονισμός λειτουργίας και αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας (Ε.Σ.Δ.Η.Υ.)
Αριθμ. 113223 (ΥΟΔΔ20151109-800)
800/ΥΟΔΔ/09.11.2015
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: Οικ. 48968/61/Φ.46/6.5.2015 κοινής υπουργικής απόφασης περί διορισμού Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ελέγχου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 78726 (Β20151020-2257)
2257/B/20.10.2015
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Αριθμ. Α1α/80306 (ΥΟΔΔ20151020-741)
741/ΥΟΔΔ/20.10.2015
Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας
Αριθμ. οικ.:Α1β/Γ.Π.οικ.: 77529 (Β20151013-2200)
2200/Β/13.10.2015
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
Αριθμ. οικ.:44549/Δ9.12193 (Β20151009-2169)
2169/Β/09.10.2015
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο
Αριθμ. Υ 25 (Β20151006-2144)
2144/Β/06.10.2015
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη
Αριθμ. 67076 (Β20150908-1924)
1924/Β/08.09.2015
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρων ΕΟΦ
Αριθμ. 81767 (ΥΟΔΔ20150817-585)
585/ΥΟΔΔ/17.08.2015
Διορισμός μελών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.: 61213 (ΥΟΔΔ20150811-572)
572/ΥΟΔΔ/11.08.2015
Διορισμός μελών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠ 52047 (ΥΟΔΔ20150710-509)
509/Υ.Ο.Δ.Δ./10.07.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (ΦΕΚ 403 ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. Φ.80350/26983/Δ9/7404 (ΥΟΔΔ20150701-479)
479/ΥΟΔΔ/01.07.2015
Τροποποίηση της Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ 506), όπως ισχύει
Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. 1β/Γ.Π.: 32231 (Β20150701-476)
476/Β/01.07.2015
Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων για το «θετικό» και τον «αρνητικό» κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ.46915 (Β20150629-463)
463/Β/29.06.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000675 ΕΞ. 2014/27−5−2014 (ΦΕΚ 305/ΥΟΔΔ/30−5−2014) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 44266 (Β20150625-451)
451/Β/25.06.2015
Τροποποίηση της αριθμ. Α2β/Γ.Π.23695/3−4−2015 υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Φ10021/Δ9/24559/6711 (Β20150610-414)
414/Β/10.06.2015
Διορισμός του Ιωάννη Δούκα του Αλεξάνδρου σε θέση Υποδιοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ −ΕΤΑΜ)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.: 40026 (ΥΟΔΔ20150608-409)
409/ΥΟΔΔ/08.06.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (ΦΕΚ 403 ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
ΚΥΑ Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.οικ50510 (Β20140606-1478)
1478/B/06.06.2014
Όροι Συνεργασίας Μεταξύ Φαρμακευτικών Εταιρειών
Yπουργική Aπόφαση με Aριθμ. Γ3γ/29479 &Yπουργική Aπόφαση Αριθμ. Γ3γ/28034 (Β20150603-1021)
1021/Β/03.06.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 90168/30−9−2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄2543/10−10−2013) «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».Τροποποίηση της με αριθ. Υ9/οικ.70521/18−8−14 (ΦΕΚ 2243/Β/2014) Υπουργικής Απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−01−2015) Υπουργική Απόφαση
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 3480/38945 (Β20150528-378)
378/Β/28.05.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ15/Γ.Π. 48922/6−6−2014 (ΦΕΚ 326/ΥΟΔΔ/6−6−2014) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. οικ. 16360/4650 (Β20150429-753)
753/Β/29.04.2015
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 40194 (ΥΟΔΔ20150409-240)
240/Υ.Ο.Δ.Δ./09.04.2015
Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και αντικατάσταση αυτού
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Φ 80350/12532/3734 (ΥΟΔΔ20150407-226)
226/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015
Τροποποίηση της Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»  (ΥΟΔΔ 506), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 25092 (ΥΟΔΔ20150406-223)
223/Υ.Ο.Δ.Δ./06.04.2015
Παύση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ.22685 (ΥΟΔΔ20150401-209)
209/ΥΟΔΔ/01.04.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (ΦΕΚ 403 ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
 Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 229988&
Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠοικ. 22985&
Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22990
(Β20150331-487)
487/Β/31.03.2015
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας»«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.19599 (ΥΟΔΔ20150331-197)
197/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015
Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες
 Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 23507 (ΥΟΔΔ20150331-200)
200/Υ.Ο.Δ.Δ./31.03.2015
Παύση της Αντιπροέδρου Α΄ του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ΦΑΜΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και διορισμός νέας Αντιπροέδρου Α΄, ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22379 (ΥΟΔΔ20150326-175)
175/Υ.Ο.Δ.Δ./26.03.2015
Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 1Α1β/Γ.Π. οικ. 19003 (ΥΟΔΔ20150319-146)
146/ΥΟΔΔ/19.03.2015
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (Φ.Ε.Κ. 403/ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 16773&Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 16778 (ΥΟΔΔ20150313-125)
125/ΥΟΔΔ/13.03.2015
Διορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ

&

Διορισμός Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και
μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)

Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1α/οικ.14111 (Β20150304-94)
94/Β/04.03.2015
Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Υγείας στο
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. 14395 (ΥΟΔΔ20150302-86)
86/Υ.Ο.Δ.Δ./02.03.2015
Διορισμός του Ιωάννη Θεωνά του Γρηγορίου σε θέση Υποδιοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ − ETAM)
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Υ104 (Β20150302-309)
309/Β/02.03.2015
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανδρέα Ξανθό του Γεωργίου
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1α/οικ. 14112 (ΥΟΔΔ20150227-74)
74/Υ.Ο.Δ.Δ./27.02.2015
Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 Αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ. 88620 (ΥΟΔΔ20141013-630)
630/ΥΟΔΔ/13.10.2014
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Νόμος Υπ” Αριθ. 4286 (Α20140919-194)
194/Α/19.09.2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
Προεδρικό Διάταγμα 106 (Α20140828-173)
173/Α/28.08.2014
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000675 ΕΞ 2014 (ΥΟΔΔ20140530-305)
305/ΥΟΔΔ/30.05.2014
Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)