Διατάξεις Τιμολόγησης (Τιμές)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. ΔΒ3Η 443/710/οικ.18766 20210728-3393)
3393/Β/28.07.2021
Προσθήκη νέων Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής στα αποζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και καθορισμός τιμής αποζημίωσής τους
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 20210201-16)
16/A/01.02.2021
Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 12. Αμοιβή μελών Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 254 του ν. 4512/2918 (Α’ 5)

Αριθμ. Δ3(α)οικ.79525 20201215-5511)
5511/Β/15.12.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ3(α)οικ.82331/22.11.2019 απόφασης με θέμα: «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 4274)
Αριθμ. Δ1/6276/2081 (ΥΟΔΔ20200618-446)
446/ΥΟΔΔ/18.06.2020
Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στην ΤΔΕ της Γ΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής – Δυτική με έδρα την Αθήνα του e-ΕΦΚΑ (τ.ΟΑΕΕ Δυτικής Αττικής)
Αριθμ. 60046 (ΥΟΔΔ20200617-444)
444/ΥΟΔΔ/17.06.2020
Συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών, α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αρ. 4577/ 07.02.2020 (Β’ 380) κοινής υπουργικής απόφασης
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690 (Α20200530-104)
104/Α/30.05.2020
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 46. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4664 (Α20200214-32)
32/Α/14.02.2020
Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 10. Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (Α΄ 248), σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για αγαθά και για υπηρεσίες που παρέχονται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.91169 (ΥΟΔΔ20191224-1124)
1124/Υ.Ο.Δ.Δ./31.21.2019
1η Τροποποίηση της Α1β/Γ.Π.84435/04-12-2019 απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων (Επιτροπή Διαπραγμάτευσης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)»
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4646 (Α20191212-201)
201/Α/12.12.2019
Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 79. Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4646 (Α20191212-201)
201/Α/12.12.2019
Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 79. Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4638 (Α20191118-181)
181/Α/18.11.2019
Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 22. Κοστολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (Α20191016-161)
161/Α/16.10.2019
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 19. Εθελούσια μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων

Άρθρο 23. Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 25. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

Άρθρο 51.

Αριθμ. 32535 (Β20190506-1508)
1508/B/06.05.2019
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4583 (Α20181218-212)
212/A/18.12.2018
Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 90. Ανατιμολόγηση φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί και παράταση προθεσμιών

Αριθμ. οικ. 63025 (Β20180823-3585)
3585/B/23.08.2018
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων
Αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ (Β20180807-3240)
3240/Β/07.08.2018
Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
Aριθμ. A1β/Γ.Π. 32884 (ΥΟΔΔ20180517-280)
280/ΥΟΔΔ/17.05.2018
Συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4512 (Α20180117-5)
5/Α/17.01.2018
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 259. Κατάργηση της επιτροπής τιμών φαρμάκων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486 (Α20170807-115)
115/Α/07.08.2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις
Αριθμ. Γ5(α)οικ.11601 (Β20170215-445)
445/B/15.02.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ5(α)οικ. 90552/2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 3890) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων», όπως ισχύει
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4441 (Α20161206-227)
227/Α/06.12.2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

 

Άρθρο 33. Καταργητικές και τροποποιητικές διατάξεις

Αριθμ. Γ5/οικ. 28408 (Β20160419-1102)
1102/Β/19.04.2016
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
Aριθ. 1191 (Β20160226-498)
498/Β/26.02.2016
Εξαίρεση τιμών φίλτρων τεχνητού νεφρού από το Παρατηρητήριο Τιμών και καθορισμός της τιμής τους
Αριθμ. Γ5α/οικ. 102397 (Β20151211-2678)
2678/Β/11.12.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ.Π. 5(α)/οικ. 88979 /20−11−2015 (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/30−11−2015) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
Αριθ. Γ5(α) /οικ.88979 (Β20151130-2577)
2577/Β/30.11.2015
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337 (Α20151017-129)
129/Α/17.10.2015
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 15. Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Αριθ. Γ5(α)/οικ. 69976 (Β20150911-1958)
1958/Β/11.09.2015
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

Δείτε τον αντίστοιχο εξουσιοδοτικό νόμο: Άρθρο 2 παράγραφος ΣΤ΄ του Ν.4336/17−08−2015 (ΦΕΚ Α΄94)

(Β20150609-1078)
1078/Β/09.06.2015
Στην με αριθμό πρωτοκόλλου Γ5οικ/41797/3−6−2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043 Β/4−6−2015, γίνονται οι κάτωθι διορθώσεις: Στη σελίδα 11266, στην Α στήλη, στον 22° στίχο απαλείφεται η φράση; «εφόσον επιλέγεται γενόσημο φάρμακο». Στη ίδια σελίδα, στη Β στήλη, στον 4° στίχο απαλείφεται η φράση: «εφόσον επιλέγεται γενόσημο προϊόν»
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ. 38937 (Β20150526-946)
946/Β/26.05.2015
Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ.30468 (Β20150519-869)
869/Β/19.05.2015
Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π/61771/11−07−14 (ΦΕΚ 1907/Β΄/2014) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5/οικ.14425 (Β20150310-329)
329/Β/10.03.2015
Τροποποίηση της Yπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π./οικ. 6931/ΦΕΚ 3676/Β΄/2014 με θέμα «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64 Β΄/ 16.01.2014) Υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων», όπως ισχύει
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/51/83019 Σ. 437 (Β20150116-58)
58/Β/16.01.2015
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31−7−2012
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» (ΦΕΚ Β΄ 2270/06−08−2012)
 Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Γ5α/οικ. 112654 (Β20141231-3677)
3677/Β/31.12.2014
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση  Γ.Π/οικ.65470 (Β20140724-2013)
2013/Β/24.07.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ.61771/ 11.7.2014 (ΦΕΚ 1907/Β΄) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»
Υπουργική Απόφαση Γ.Π/οικ.61771 (Β20140715-1907)
1907/Β/15.07.2014
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.49515 (Β20140610-1530)
1530/Β/10.06.2014
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.3457 (Β20140116-64)
64/Β/16.01.2014
Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση οικ.45001 (Β20140604-1435)
1435/Β/04.06.2014
Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ/Α Γ.Π./οικ58430 (Β20140702-1805)
1805/B/02.07.2014
Τροποποίηση της Υ.Α οικ49515/10.6.2014 ‘Διατάξεις Τιμολόγησης φαρμάκων’
Υπουργική Απόφαση οικ.43063 & Υπουργική Απόφαση οικ.43065 (Β20140520-1276)
1276/Β/20.05.2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. οικ. 38733/6−5−2014 (ΦΕΚ 1144/Β) Υπουργικής Απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β΄/16−01−2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ.οικ.28822/8.4.2014 (ΦΕΚ 878/Β’) Υπουργικής Απόφασης «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ.2 του άρθρου 12 Ν3816.2010 (Α’6)’
Υπουργική Απόφαση οικ.38733 & Υπουργική Απόφαση 38714 (Β20140506-1144)
1144/Β/06.05.2014
Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» & Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449 (Β20140207-256)
256/Β/07.02.2014
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014 «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων»
Υπουργική Απόφαση οικ.325/5851/Γ.Π. (Β20140121-88)
88/Β/21.01.2014
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση
οικ.113429
(Β20131209-3117)
3117/Β/09.12.2013
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Νόμος 4213 (Α20131209-261)
261/Α/09.12.2013
Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:
Άρθρο 22. «Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα»

Υπουργική Απόφαση οικ.69010 (Β20130725-1814)
1814/Β/25.07.2013
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθμ. 57408
(Β20130614-1446)
1446/Β/14.06.2013
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α)/
οικ. 7789
(Α20130123-94)
94/Α/23.01.2013
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.101933 (Β20121019-2825)
2825/Β/19.10.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/12 (ΦΕΚ 2719 Β/8-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ. Α. Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.100500 (Β20121016-2793)
2793/Β/16.10.2012
Τροποποίηση της υπ’αριθμ.
ΔΥΓ3(α)/οικ.97018/8-10 2012 (ΦΕΚ 2719/Β/8-10 2012) Υπουργικής Απόφασης
Υ. Α. Αριθμ.
ΔΥΓ3α/οικ.97018
(Β20121008-2719)
2719/Β/08.10.2012
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 94274 (Β20121002-2675)
2675/Β/02.10.2012
«Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/12 (ΦΕΚ 41 Α’)»Σχετικά με τη μεταφορά της αρμοδιότητας τιμολόγησης των φαρμάκων στον ΕΟΦ
Υ. Α. Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.86767 (Β20120910-2462)
2462/Β/10.09.2012
Ανάκληση απόφασης Εφαρμογής Αρμοδιοτήτων Τιμολόγησης Φαρμάκων
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
Υπουργική Απόφαση Αριθμ.
Φ. 700/95/82967 Σ. 415
(Β20120806-2270)
2270/Β/06.08.2012
Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματά τους
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(δ)/οικ.57364 (Β20120615-1907)
1907/Β/15.06.2012
Εφαρμογή αρμοδιοτήτων τιμολόγησης φαρμάκων στον ΕΟΦ
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π.οικ45414 (Β20120508-1567)
1567/Β/08.05.2012
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ33013/29-3-2012 (ΦΕΚ 983/Β/30-3-12) υπουργικής απόφασης. Aφορά την παροχή εκπτώσεων από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς καθώς και τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών
Νόμος 4075 (Α20120411-89)
89/Α/11.04.2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις (βλ. άρθρο 61)
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/
οικ 33013 & Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.33239
(Β20120330-983)
983/Β/30.03.2012
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων & Συνταγογράφηση με δραστική – Τροποποίηση της ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 545 Β/1−3−2012)
Εφαρμοστικός Νόμος 4052 (Α20120301-41)
41/Α/01.03.2012
Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 10-26

Υπουργικές Αποφάσεις Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/148,
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ/149,
Αριθμ. ΓΥ 24α,
Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151,
Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ.154,
Αριθμ. Υ4α/οικ.Γ.Υ.155
(Β20120301-545)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/149/12 για τη συνταγογράφηση με δραστική ουσία 545/Β/1.3.2012
Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Εφαρμογή συνταγογράφησης με Δραστική Ουσία, Ταινία γνησιότητας των φαρμάκων, Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων, Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, Καθολική και Υποχρεωτική Εφαρμογή των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης
ΥΑ ΔΥΓ3(α)/οικ. 3222/2012 (Β20120119-34)
34/Β/19.01.2012
Πρόσθετες προαιρετικές εκπτώσεις
Υπ. Απ. ΔΥΓ3(α)/οικ.128948 (Β20111202-2785)
2785/B/02.12.2011
Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων
Ν. 4019/2011 (Α20110930-216)
216/Α/30.09.2011
Επιπλέον εκπτώσεις στον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 20 παρ. 3 περ. θ)
Ν. 3984/2011 (Α2011-627-150)
150/Α/27.06.2011
Άρθρο 69 «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων»
Υ. Α. ΔΥΓ3δ/οικ.66084/2011 (Β20110614-1231)
1231/Β/14.06.2011
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων
Υ. Α. 54582/2011 (Β20110516-866)
866/B/16.05.2011
“Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων” – Μείωση των ποσοστών κέρδους των φαρμακεμπόρων και κατάργηση των υποχρεωτικών εκπτώσεων προς τους ιδιώτες
Ν. 3918/2011 (Α20110302-31)
31/Α/02.03.2011
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
ΥΑ A –2306/2010 (Β20100906-1499)
1499/Β/06.09.2010
Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 και 342 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 (ΑΔ 8/2010)
ΥΑ Α3-2153/2010 (Β20100819-1304)
1304/Β/19.08.2010
Τροποποίηση αρθρ. 331 και 333 της ΑΔ7/2009 – Καθορισμός τιμής φαρμάκων σοβαρών παθήσεων (ΑΔ 7/2010)
Ν. 3853/2010 (Α20100617-90)
90/Α/17.06.2010
Μεταβατικό σύστημα υπολογισμού τιμών φαρμάκων (άρθρο 24)
ΑΔ 3/2010 (Β20100429-557)
557/Β/29.04.2010
Τροποποίηση της Α.Δ. 7/09
και αντικατάσταση άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010
ΑΔ 2/2010 (Β20100401-380)
380/Β/01.04.2010
Τροποποίηση Α.Δ. 7/09 και 8/09
Ν. 3840/2010 (Α20100331-53)
53/Α/31.03.2010
Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων – Άρθρο 14
Ν. 3790/2009 (Β20090807-143)
143/Α/07.08.2009
Άρθρο 18 Καθορισμός τιμών φαρμάκωνΆρθρο 19 Διυπουργική Επιτροπή για προμήθειες φαρμάκων
ΥΑ Α3-4192/2009 (Β20090903-1834)
1834/Β/03.09.2009
ΑΔ 8 – Καθορισμός των τιμών με βάση το μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών στην Ε.Ε.
ΥΑ Α2-3391/2009 (Β20090713-1388)
1388/Β/13.07.2009
ΑΔ 7/2009 Τροποποίηση της Α.Δ 14/89 για διαμόρφωση των τιμών των φαρμάκων
Ν. 3697/2008 (Α20090925-194)
194/Α/25.09.2008
Καθορισμός τιμής αναφοράς = Λιανική τιμή – 3%
ΥΑ Α3/3525/2005 (Β20051230-1869)
1869/Β/30.12.2005
Τροποποίηση του κεφαλαίου 27 «Φάρμακα ΑΔ 14/89» & Ορισμός μελών της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων
Ν. 3408/2005 (Α20051104-272)
272/Α/04.11.2005
Άρθρο 13 Νέος τρόπος καθορισμού των τιμών των φαρμάκων
ΥΑ Α3/4122/2001 (Β20011128-1572)
1572/Β/28.11.2001
Καθορισμός ανώτατων τιμών πώλησης σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης
ΥΑ Α3/6023/2001 (Β20010116-21)
21/Β/16.01.2001
Αντικατάσταση
της παρ. 3 του άρθρου 441
της ΑΔ 14/89
ΥΑ A7α/644/1999 (Β19990225-158)
158/Β/25.02.1999
Καθορισμός της τιμής διάθεσης και δωρεάν διανομής της Eλλ. Φαρμακοποιίας
Κύρωση Π.Ν.Π. της 7/11/1998 (Α19980225-36)
36/Α/25.02.1998
Κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων επί της τιμής των φαρμάκων
ΥΑ Α3/2830/1997 (Β19971203-1058)
1058/Β/03.12.1997
ΑΔ 7/97 – Αντικατάσταση
των παρ. 2&3 του άρθρου 437 της ΑΔ 14/89
ΥΑ 2264/1997 (Β19970929-861)
861/Β/29.09.1997
ΑΔ 6/97 – Αντικατάσταση άρθρου 437 ΑΔ 14/89
ΥΑ Α3/422/1996 (Β19960425-281)
281/Β/25.04.1996
Αντικατάσταση άρθρου 438 ΑΔ 14/89 (2/96) (χαμηλότερη τιμή
της Ευρώπης)
ΥΑ Α3/1682/1993 (Β19930707-502)
502/Β/07.07.1993
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 439 ΑΔ 14/89
ΥΑ Α3/2718/1992 (Β19920723-477)
477/Β/23.07.1992
Τροποποίηση ΑΔ 14/89
(Μέσος όρος τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης)
Ν. 1969/1991 (Α19911030-167)
167/A/30.10.1991
Άρθρο 90 περί EOΦ – Επαλήθευση των τιμών των φαρμάκων
ΥΑ A3/1548/1990 (Β19900514-317)
317/B/14.05.1990
Τροποποίηση A.Δ. 14/89.
Ποσοστό κέρδους φαρμακοποιών 35%
ΥΑ Α3/46/1990 (Β19900118-16)
16/B/18.01.1990
Τροποποίηση A.Δ. 14/89. Εναρμόνιση με Οδηγία ΕΟΚ 89/105
ΑΔ 14/1989 (Β19890511-343)
343/Β/11.05.1989
Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων που εκδόθηκαν μέχρι και 16 Φεβρουαρίου 1989.

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρα 437-446. Διαμόρφωση τιμών φαρμάκων

Ν. 1132/1981 (Α19810227-51)
51/A/27.02.1981
Περί υποχρεωτικής πωλήσεως των φαρμάκων δια των φαρμακείων σε σταθερές λιανικές τιμές και άλλων τινών διατάξεων