Χρέη Νοσοκομείων – Συμψηφισμοί

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4812 (A20210630-110)
110/Α/30.06.2021

Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 74. Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Αντικατάσταση του άρθρου δωδέκατου του ν. 4737/2000

Αριθμ. 28863 (Β20210518-2023)
2023/Β/18.05.2021

Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. 147602 (B20210514-1995)
1995/Β/14.05.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90237/12-03-2021 απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4771 (Α20210201-16)
16/A/01.02.2021

Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 10. Αποπληρωμή δαπανών νοσοκομείων

Άρθρο 44. Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4494/2017

Αριθμ. Γ.Π. 33950 (Β20200623-2489)
2489/B/23.06.2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 89005/23.12.2019 υπουργικής απόφασης «Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2019, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές» (Β’ 4870)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4647 (Α20191216-204)
204/Α/16.12.2019

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 41. Εκκαθάριση και πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4633 (Α20191016-161)
161/Α/16.10.2019

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 20. Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

Άρθρο 26. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 27. Όροι και διαδικασία τακτοποίησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623 (Α20190809-134)
134/Α/09.08.2019

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 78. Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων και παράταση χρόνου γεωγραφικών ορίων ΔΥΠΕ

Άρθρο 80. Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 81. Ρυθμίσεις οφειλών παρόχων ΕΟΠΥΥ

Άρθρο 82. Πληρωμή Δαπανών Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4599 (Α20190304-40)
40/A/04.03.2019

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 31. Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549 (Α20180614-105)
105/Α/14.06.2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 29. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532 (Α20180504-63)
63/Α/05.04.2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 29.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4523 (Α20180307-41)
41/Α/07.03.2018

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Άρθρο 5. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012

Άρθρο 6. Δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής σε δόσεις
για οφειλές Κ.Α.Κ. προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αριθμ. Γ3γ/37400 (Β20170522-1752)
1752/Β/22.05.2017

Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, έτους 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4410 (Α20160803-141)
141/A/03.08.2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνο- μης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις

Αριθ. Β2.α/οικ. 13532 (Β20160224-447)
447/Β/24.02.2016

Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 54.748.205,77 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4366 (Β20150811-1674)
1674/Β/11.08.2015

Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 27. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων μεταξύ Νοσοκομείων

Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. 42418&Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. 47269 (Β20150811-1674)
1674/Β/11.08.2015

Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 23.756.778,67 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

&

Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 8.751.441,20 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και Φαρμακευτικών Εταιρειών

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4332 (Α20150709-76)
76/Α/09.07.2015

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας− Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους −μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κυρίως το:

Άρθρο 17 παρ. 1. Η ισχύς των προβλεπομένων στην παράγραφο Β΄, εδάφια 1 και 2, του άρθρου δέκατου τρίτου του Ν. 4286/2014 (Α΄ 194) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4329 (Α20150602-53)
53/Α/02.06.2015
Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις
Νόμος Υπ” Αριθ. 4286 (Α20140919-194)
194/Α/19.09.2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων − σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» − Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις
Υπουργική Απόφαση Β2α/οικ.41767 (Β20140523-1322)
1322/Β/23.05.2014
Εκχώρηση και συμψηφισμός Β’ εξαμήνου 2013 ποσού 25.895.962,51 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών
Νόμος 4238/2014 (Α20140217-38)
38/Α/17.02.2014
Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΠΥ και λοιπές διατάξεις

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:
Άρθρα 36,37,46,51 και 52

Υπουργική Απόφαση ΔΥ5γ/οικ.94451 (Β20131016-2621)
2621/B/16.10.2013
Εκχώρηση και
συμψηφισμός ποσού 52.017.731,52 €, ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών
Νόμος 4174 (Α20130726-170)
170/Α/26.07.2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξειςΕπισημαίνεται ότι με το άρθρο 69 του ανωτέρω Νόμου, καθίστανται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που εναρμονίστηκαν με τις χαμηλότερες τιμές της εγχώριας αγοράς του Παρατηρητηρίου τιμών του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 και διενεργήθηκαν έως τη δημοσίευση του Νόμου αυτού
Ν. 4163 (Α20130628-155)
155/Α/28.06.2013
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου 1 της από 30.10.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4118/2013
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία «KΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και άλλες διατάξεις (Α΄ 32)
Νόμος 4152 (Α20130509-107)
107/Α/09.05.2013
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η:
Παράγραφος Ζ με την οποία προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

Νόμος 4132 (Α20130307-59)
59/Α/07.03.2013
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 18579 (Β20130225-427)
427/Β/25.02.2013
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9425/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 188 Β’ 04/02/2013), περί καθορισμού ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ.9425 (Β20130204-188)
188/Β/04.02.2013
Καθορισμός ποσοστού έκπτωσης για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ (Β20121220-3396)
3396/Β/20.12.2012
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
Υπουργική Απόφαση υπ’ αρθιμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.119868 (Β20121218-3371)
3371/Β/18.12.2012
Συμψηφισμός απαιτήσεων ΕΟΠΥΥ, φαρμακευτικών εταιρειών και νοσοκομείων
ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ.42000/1243/228 (Β20120223-416)
416/B/23.02.2012
Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ
Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. Φ.42000/31584/4324 (Β20111227-2984)
2984/Β/27.12.2011
Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α20111216-262)
262/A/16.12.2011
Σχετικά με τον συμψηφισμό του τέλους εισόδου στη λίστα και του rebate για το 2011 με εκκρεμή χρέη των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις και την εξόφληση με ομόλογα λήξεως 2011 (άρθρο 6 παράγραφοι 4 & 5)
Π.Δ. 113/2010 (Α20101122-194)
194/Α/22.11.2010
Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από το Δημόσιο /Ληξιπρόθεσμες οφειλές-90 ημέρες
ΥΑ 2/69404/0023A/2010 (Β20101021-1673)
1673/Β/21.10.2010
Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύματα,
του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. Δημόσιο, οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους
  1. 3867/2010
(Α20100803-128)
128/Α/03.08.2010
Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών
N 3301/2004 (Α20041223-263)
263/Α/23.12.2004
Άρθρο 17 Ρύθμιση χρεών νοσοκομείων
Π.Δ. 166/2003 (Α20030605-138)
138/Α/05.06.2003
Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
Ν. 2937/2001 (Α20010726-169)
169/Α/26.07.2001
Διακανονισμός χρεών νοσοκομείων (άρθρο 31)
Ν. 2789/2000 (Α20000211-21)
21/Α/11.02.2000
Εναρμόνιση με Οδηγία 98/26 για το διακανονισμό στα συστήματα πληρωμών
Ν. 2469/1997 (Α19970314-38)
38Α/14.03.1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών – Άρθρο 18: Ρύθμιση χρεών νοσοκομείων