Επιστροφές – Καταστροφές φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ.
ΔΥΓ3α/οικ.82161
(Β20120824-2374)
2374/Β/24.08.2012
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ (Φαρμακοεπαγρύπνηση)
Υπ. Απ. υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2464 (Β20120110-11)
11/Β/10.01.2012
Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως
ΥΑ 8668/2007 (Β20070302-287)
287/Β/02.03.2007
Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων – Περί διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων
ΥΑ ΔΥΓ83657/2006 (Β20060124-59)
59/Β/24.01.2006
Περί εναρμονίσεως ελληνικής νομοθεσίας
με κοινοτική για την παραγωγή και εμπορία φαρμάκων
Π.Δ. 88/2004 (Α20040303-68)
68/Α/03.03.2004
Οργάνωση και Προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης (Άρθρο 6)
Ν. 3204/2003 (Α20031223-296)
296/Α/23.12.2003
Άρθρο 19 – Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπ. Υγείας
Ν. 2939/2001 (Α20010806-179)
179/Α/06.08.2001
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Οδηγία 1994/62 (L19941231-365)
365/31.12.1994
Για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
ΥΑ Υ6/7250/1993 (Β19930809-601)
601/Β/09.08.1993
Αποθήκευση- Διάθεση- Καταστροφή φαρμάκων
Y.A. A6α/9392/91/1992 (Β19920407-233)
233/B/07.04.1992
Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας προς Κοινοτική για παραγωγή της εισαγωγής & κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων & επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στα ανοσολογικά φαρμακευτικά προϊόντα που συνίσταται σε εμβόλια, τοξίνες, ορούς και αλλεργιογόνα
Y.A. A6/11920/1988 (Β19880107-01)
01/B/07.01.1988
Εισαγωγή, αποθήκευση & διάθεση δραστικών ουσιών για φάρμακα – στοιχεία παραγωγής στα παραστατικά διάθεσης ετοίμων προϊόντων. Καταστροφές Φαρμάκων
Ν. 1132/1981 (Α19810227-51)
51/Α/27.02.1981
Επιστροφές φαρμάκων – Ημερομηνία λήξεως
Ν.Δ. 96/1973 (Α19730808-172)
172/A/08.08.1973
Άρθρο 19 – Κυρώσεις – Περί εμπορίας