Οδηγίες για την εγγραφή των οικονομικών φορέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και για την διαδικασία έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, για τη διενέργεια διαγωνισμών, όπως απεστάλη από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας