Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ – Rebate 5%

Αρ. Πρωτ.: οικ. 47563

 

Σχετικά με το ποσό της επιστροφής (rebate) 5% επί της Νοσοκομειακής τιμής προς τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ