Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.22405
740/Β/26.3.2014

Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

336