Εκχώρηση και συμψηφισμός Β’ εξαμήνου 2013 μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

Υπουργική Απόφαση Β2α/οικ.41767
1322/Β/23.5.2014

Εκχώρηση και συμψηφισμός Β’ εξαμήνου 2013 ποσού 25.895.962,51 €, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών

346