Έκκληση να τηρηθεί η νομοθεσία για την τιμολόγηση των νέων φαρμάκων

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 29.04.2013 – Με αφορμή τη σύγκλιση της Επιτροπής Τιµών Φαρµάκων σήμερα µε θέµα τα «Νέα Γενόσηµα», ο ΣΦΕΕ δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του µε τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, καθώς αναμένεται η επιλεκτική τιµολόγηση µέρους µόνον των νέων φαρµάκων (τα οποία εκκρεµούν εδώ και σχεδόν 2,5 χρόνια), η οποία άλλωστε δεν στηρίζεται σε καµία νοµοθετική βάση.

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης ∆ΥΓ3(α)/οικ. 7789 (ΦΕΚ 94/Α/23.1.2013) «σε περίπτωση αίτησης για καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου, η αρµόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετικό ∆ελτίο Τιµών µέσα σε 90 ηµέρες από την υποβολή αίτησης». Επισηµαίνεται δε, ότι ανάλογη διάταξη προβλέπεται και από την Οδηγία 89/105/ΕΚ. Η επιλεκτική τιµολόγηση κάποιων µόνο νέων φαρµάκων είναι παράνοµη, καταχρηστική και δεν έχει καµία νοµοθετική βάση. Αντιθέτως, δηµιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για συγκεκριµένες εταιρείες, των οποίων τα προϊόντα θα τιµολογηθούν και µε τον τρόπο αυτόευνοεί την αδιαφάνεια και δηµιουργεί στρέβλωση στην αγορά καταπατώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης.

Ως εκ τούτου,  ο ΣΦΕΕ απευθύνει έκκληση να τηρηθεί η κείµενη νοµοθεσία και να απορριφθεί κάθε ενέργεια, η οποία θα παραβιάζει τις κείµενες διατάξεις. ∆ιαφορετικά, οι φαρµακευτικές εταιρείες επιφυλάσσονται να διεκδικήσουν µε κάθε νόµιµο τρόπο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και της ζηµίας την οποία θα υποστούν.