Αρχείο facts and figures GR

 

Δείτε παρακάτω τις σχετικές μεταβολές:

Διάγραμμα 1: ΑΕΠ (% μεταβολή)
Διάγραμμα 2: Ανεργία και Πληθωρισμός
Διάγραμμα 3: Ανάλυση συνιστωσών ΑΕΠ (%)
Διάγραμμα 4: Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & Ισοζύγιο Εξωτερικού τομέα (%ΑΕΠ)
Διάγραμμα 12: Συνολική Χρηματοδότηση για Δαπάνες Υγείας 2009-2015 (€ εκατ.)
Διάγραμμα 13: Συνολική Χρηματοδότηση για Δαπάνες Υγείας 2009-2015 (% ΑΕΠ)
Διάγραμμα 14: Δημόσια Χρηματοδότηση για Δαπάνες Υγείας 2009-2015 (% ΑΕΠ)
Διάγραμμα 15: Συμμετοχή των Φορέων στη Συνολική Χρηματοδότηση για Δαπάνες Υγείας 2009-2014 (%)
Διάγραμμα 43: Πωλήσεις ΜΗΣΥΦΑ σε αξία 2010-2015 (εκατ. €)
Διάγραμμα 44: Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής φαρμάκου (σε εκατ. €)
Διάγραμμα 46: Δείκτες κύκλου εργασιών στον κλάδο παραγωγής φαρμάκου (2010=100,0)
Διάγραμμα 47: Δείκτες τιμών παραγωγού (2010=100,0)
Διάγραμμα 49: Απασχόληση στον κλάδο εγχώριας παραγωγής φαρμάκου 2012-2015
Διάγραμμα 53: Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου φαρμακευτικών προϊόντων (εκατ. €)
Διάγραμμα 54: Εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων στο σύνολο των εξαγωγών στην Ελλάδα (%)