ΦΕΚ 06/ΥΟΔΔ/11.01.2016 – Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:659 06/ΥΟΔΔ/11.01.2016 Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88620/10−10−2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 630/ΥΟΔΔ/13−10−2014, Α.Δ.Α: ΩΔΣ5Θ−04Γ) με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό  Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.