ΦΕΚ 1049/Β/29.04.2013 – Εναρμόνιση με Οδηγία 2011/62/ΕΕ

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1049/Β/29.04.2013

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)

id: 304

Κατεβάστε εδώ το αρχείο