ΦΕΚ 107/Α/09.05.2013 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Νόμος 4152 107/Α/09.05.2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος Ζ με την οποία προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές