ΦΕΚ 110/A/06.07.1972 – Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N.Δ. 743/1970

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
N.Δ. 1176/1972 110/A/06.07.1972  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N.Δ. 743/1970 “περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί ναρκωτικών και ουσιών προκαλουσών τοξικομανίας ή εξάρτησιν του ατόμου, ως και περί μεταχειρίσεως των τοξικομανών εν γένει”.