ΦΕΚ 1122/B/23.07.2010 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας-Ταξινόμηση και Συσκευασία ουσιών και Μειγμάτων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.58223

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1122/B/23.07.2010

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2008/112/ΕΚ της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/εοκ (αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005) ώστε να προσαρμοσθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

id: 231Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο