ΦΕΚ 1186/Β/06.08.2010 – Καλλυντικά Προιόντα

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63114

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1186/Β/06.08.2010

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 2010/4/ΕΕ της Επιτροπής , για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ (αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 132979/2005) του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα

id: 232Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο