ΦΕΚ 137/Υ.Ο.Δ.Δ./18.03.2014 – Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Διυπουργική Απόφαση με αριθμό ΔΥ1δ/Γ.Π.21553
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 137/Υ.Ο.Δ.Δ./18.03.2014

Αναφορικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ

id: 334A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο