ΦΕΚ 138/Α/05.06.2003 – Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 166/2003 138/Α/05.06.2003 

Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές