ΦΕΚ 143/A/28.06.2014 – Ρυθμίσεις για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ)- Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)- Δημόσιες Συμβάσεις – Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής νοσηλείων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4270/2014
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 143/A/28.06.2014

Παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο 182

id: 350A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο