ΦΕΚ 1459/Β/22.09.2004 – Διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 92334/2004

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1459/Β/22.09.2004

Τροποποίηση της ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ.1348/2004 Υπουργικής απόφασης “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων”

id: 176Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο