ΦΕΚ 145/Α/11.07.2014 – Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 (μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων)

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4272
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 145/Α/11.07.2014

Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση – Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 36 (Τιμητικές αμοιβές σε γιατρούς) και 42 (Στελέχωση Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων).

id: 353A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο