ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412 147/A/08.08.2016

 

ΕΕ 2015/2170

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)