ΦΕΚ 1561/Β/21.06.2013 – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 52095 1561/Β/21.06.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2883/Β΄/2012) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28−2−2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β΄/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6−6−2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β΄/2012)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.4146 (ΦΕΚ Β΄43/15.01.2013) κοινή υπουργική απόφαση