ΦΕΚ 1581/Β/24.04.2020 – Σύσταση Επιτροπών για τον έλεγχο των αιτημάτων συμψηφισμού δαπανών έρευνας και ανάπτυξης με το clawback

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 39305/15-04-2020 1581/Β/24.04.2020 Σύσταση Επιτροπών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποβληθέντων αιτημάτων των επιχειρήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης που αφορά στο συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων ή/και β) επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής για τις δαπάνες του έτους 2019, κατ’ εφαρμογήν της υπ’ αριθμ. 4577/07.02.2020 (Β’80) κοινής υπουργικής απόφασης