ΦΕΚ 1695/Β/04.05.2020 – Απολογιστικό έντυπο γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδεια ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 17239/Δ1.5936 1695/Β/04.05.2020 Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄ 3 520/19.9.2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασία (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει