ΦΕΚ 170/Α/26.07.2013 – Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες Διατάξεις

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4174

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 170/Α/26.07.2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 69 του ανωτέρω Νόμου, καθίστανται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση υποχρεώσεων από προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και συναφών προς τις προμήθειες αυτές υπηρεσιών, που εναρμονίστηκαν με τις χαμηλότερες τιμές της εγχώριας αγοράς του Παρατηρητηρίου τιμών του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 και διενεργήθηκαν έως τη δημοσίευση του Νόμου αυτού.

id: 311

Κατεβάστε εδώ το αρχείο