ΦΕΚ 172/Α/02.07.2003 – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Π.Δ. 213/2003 172/Α/02.07.2003  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ, 85/584/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ κα της Οδηγίας 2001/19/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του φαρμακοποιού