ΦΕΚ 1894/Β/11.07.2014 – Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./οικ.60490 1894/Β/11.07.2014 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει