ΦΕΚ 1973/Β/31.12.03 – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχή Κοινοτική για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΔΥΓ3/89292/2003 1973/Β/31.12.03  Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχή Κοινοτική για την εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές μελέτες φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο