ΦΕΚ 1995/Β/14.05.2021 – Η εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. 147602 1995/Β/14.05.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90237/12-03-2021 απόφασης Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Β΄ 1187)