ΦΕΚ 21/Α/11.02.2000 – Εναρμόνιση με Οδηγία 98/26 για το διακανονισμό στα συστήματα πληρωμών

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 2789/2000 21/Α/11.02.2000 

Εναρμόνιση με Οδηγία 98/26 για το διακανονισμό στα συστήματα πληρωμών