ΦΕΚ 2200/Β/13.10.2015 – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. οικ.:Α1β/Γ.Π.οικ.: 77529 2200/Β/13.10.2015 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας