ΦΕΚ 227/Α/06.12.2016 – Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ & απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4441  

227/Α/06.12.2016

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

 

Άρθρο 21. Θέματα Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων

Άρθρο 22. Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016