ΦΕΚ 2495/B/23.06.2020 – Τροποποίηση της ΚΥΑ «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων»

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ2α/οικ.37824 2495/B/23.06.2020 Τροποποίηση της υπ΄ αρ.Υ4α/147881/25.11.2010 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1851)»