Συμπλήρωση ΦΕΚ 256/Β/07.02.2014 – Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.12449
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 256/Β/07.02.2014

Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457, ΦΕΚ Β΄/64/16−01−2014
«Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων»

id: 329

Κατεβάστε εδώ το αρχείο