ΦΕΚ 261/Α/09.12.2013 – Προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας

Νομοθετικό Κείμενο:  Ν. 4213
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 261/Α/09.12.2013

Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και άλλες διατάξεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 22 με θέμα «Τιμολόγηση των φαρμάκων και συναφή θέματα»

id: 324

Κατεβάστε εδώ το αρχείο