ΦΕΚ 2744/Β/17.12.2015 – Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση των Π.Φ.Υ. με τα νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ3α/ Γ.Π.88608 2744/Β/17.12.2015

«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3α/οικ. 3579/14−01−2015 (ΦΕΚ 93/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.ΔΥ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς»