ΦΕΚ 287/Β/02.03.2007 – Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ 8668/2007 287/Β/02.03.2007 

Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων – Περί διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων