ΦΕΚ 3028/Β/01.09.2017 – ΦΕΚ θετική λίστα

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθ. Γ5(α)/οικ.65623 3028/Β/01.09.2017 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει