ΦΕΚ 304/Α/24.12.2003 – Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ν. 3209/2003 304/Α/24.12.2003  Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας-Κεφάλαιο Β (Άρθρα 12-34)