ΦΕΚ 329/Β/13.02.2014 – Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Υπουργική Απόφαση Γ.Π./ΟΙΚ.14228 329/Β/13.02.2014 Αντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ.1 εδάφιο α΄του Ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει