ΦΕΚ 335/Β/16.02.2016 – Τροποποίηση συμμετοχής ασθενών ανά σκεύασμα 20€

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Γ5(α) /οικ. 12033 335/Β/16.02.2016 Τροποποίηση της με αρ. πρ. οικ. 38733/06−05−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1144) υπουργικής απόφασης