ΦΕΚ 337/ΥΟΔΔ/04.05.2020 – 5η Τροποποίηση – Mέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

 

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ.27246 337/ΥΟΔΔ/04.05.2020 Τροποποίηση (5η) της Α1β/Γ.Π.οικ: 1105/09.01.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΦΓ465ΦΥΟ- Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)