ΦΕΚ 344/ΥΟΔΔ/17.07.2013 – Διορισμός Προέδρου του ΕΟΠΥΥ & Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Υ10β/Γ.Π. 68458

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 344/ΥΟΔΔ/17.07.2013

Διορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» και την Υπουργική Απόφαση ΔΥ1δ/Γ.Π. 64326 με θέμα «Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

id: 309B

Κατεβάστε εδώ το αρχείο